Online elektronická podatelna Magistrátu města Plzně

Elektronická adresa: posta@plzen.eu
Tato elektronická podatelna a uvedená adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv v elektronické podobě doručovaných Magistrátu města Plzně.
Elektronická podatelna přijímá elektronická podání podepsaná zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.).

Informace k elektronické podatelně dle nařízení vlády č. 495/2004 Sb. ze dne 25. srpna 2004:
 1. Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
  Magistrát města Plzně, podatelna
  Škroupova 5
  306 32 Plzeň

  Úřední hodiny
  pondělí08.00 - 17.00 hodin
  úterý08.00 - 16.00 hodin
  středa08.00 - 17.00 hodin
  čtvrtek08.00 - 16.00 hodin
  pátek08.00 - 15.00 hodin

 2. Podporované technické nosiče dat:
  • CD, DVD se souborovým systémem ISO9660
  • DVD se souborovým systémem UDF
  • USB FLASH (formát PC)

 3. Podporované formáty datových zpráv:
  • *.PDF - Portable Document Format (Adobe Acrobat)
  • *.DOC, *.DOCX - Dokument Microsoft Word
  • *.XLS, *.XLSX - Sešit Microsoft Excel
  • *.FO, *.ZFO - formuláře software602 Form Filler

  Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.
  Maximální přípustná velikost přijímané datové zprávy včetně přílohy: 10 MB


 4. MMP jakožto orgán veřejné moci pořídil pro zajištění některých postupů podle zvláštního právního předpisu kvalifikovaný systémový certifikát vydaný akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Kvalifikovaný systémový certifikát obsahuje označení orgánu veřejné moci.


 5. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Zpráva je elektronicky podepsána kvalifikovaným systémovým certifikátem statutárního města Plzně.

  Součástí zprávy o potvrzení doručení je:
  • Protokol o přijetí elektronického podání a o výsledcích kontroly digitálních podpisu ve formátu pdf.
  • Datová zpráva – Potvrzení o přijetí elektronického podání

  Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci a nejsou podáním ve smyslu správního řádu.

  Elektronická podatelna zajišťuje centrální příjem podání v elektronické podobě a provádí následující kontroly:
  • zda je podání přijaté v elektronické podobě čitelné
  • zda obsahuje adresu elektronické pošty odesílatele
  • zda je elektronicky podepsáno - platný, zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou

 6. Postup v případě zjištění škodlivého softwaru nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software nebo chybný formát, není zpracovávána. Pokud odesilatel neobdrží zprávu potvrzující doručení (viz výše), je pravděpodobné, že se jednalo o takto poškozenou zprávu, kterou nelze zpracovat.


 7. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny: Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@plzen.eu


 8. Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.
  Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

  Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 37)
  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů doplněno – viz výše.

  Podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.

  Stížnosti dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb. musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Za anonymní se považuje stížnost podaná elektronicky bez elektronického podpisu.

  Stížností se rozumí jakékoliv podání, obsahově splňující náležitosti uvedené v § 175, kterým stěžovatel poukazuje na skutečnosti v zákoně uvedené a dožaduje se obecné nápravy popisovaného stavu nebo konkrétních opatření k nápravě.


 9. Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.

  Legislativní úprava Elektronického podpisu:
  • Zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  • Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektron. podpisu a o změně některých dalších zákonů
  • Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách