Časový limit pro iView byl překročen. Současně se zobrazí uplynulý content, který byl uložen do paměti. Pro vyvolání aktualizovaného contentu zvolte 'Nové zavedení'. Musíte případně počkat, než paměť vyvolá content ze zdroje. Nové zavedení
Časový limit pro iView byl překročen. V mezipaměti (cache) neexistuje content, který by bylo možno zobrazit. Pro vyvolání aktualizovaného contentu zvolte 'Nové zavedení'. Musíte případně počkat, než paměť vyvolá content ze zdroje. Nové zavedení
Elektronické podání občana
přihlásit nová registrace
Magistrát
 
Magistrát města Plzně
Všechny formuláře k dispozici:
Název formulářeOnlinePDFSouborOdkaz
Oznámení stavby posuzované autorizovaným inspektoremPDF
Čestné prohlášení o závazcích vůči městu Plznidoc
Fond životního prostředí města Plzně - Žádost o poskytnutí dotace z Fondu ŽP města Plznědoc
Hlášení adresy pro doručováníWWW
Jednotný registrační formulář – aktuální formuláře ke stažení, včetně příloh a pokynůWWW
Jednotný registrační formulář pro fyzickou osobuWWW
Jednotný registrační formulář pro právnickou osobuWWW
Lesní hospodářství - Oznámení orgánu státní správy lesů o konání organizované hromadné sportovní akcedoc
Lesní hospodářství - Žádost o povolení těžby dříví nad rámec závazného ukazatele LHP a LHOdoc
Lesní hospodářství - Žádost o souhlas k umístění stavby do vzdálenosti 50 m od okraje PUPFLdoc
Lesní hospodářství - Žádost o souhlas s dělením lesních pozemků § 12 odst. 3doc
Lesní hospodářství - Žádost o trvalé – dočasné odnětí (omezení) pozemku určeného k plnění funkce lesa dle § 15doc
Lesní hospodářství - Žádost o udělení (prodloužení) licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáředoc
Lesní hospodářství - Žádost o udělení výjimky z velikosti či šíře holé sečedoc
Lesní hospodářství - Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostechdoc
Náhradní rodinná péče - dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelůWWW
Náhradní rodinná péče - žádost o zařazení do evidence žadatelů WWW
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí doc
Objednání a výdej lékařských tiskopisů s modrým pruhem provozovatelům zdravotnických zařízení - vzor objednávky doc
Objednání a výdej lékařských tiskopisů s modrým pruhem provozovatelům zdravotnických zařízení – plná mocdoc
Odborné poradenství v oblasti sociálních služeb / ePoradnaWWW
Odpadové hospodářství - Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadůPDF
Odpadové hospodářství - Formuláře Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) v oblasti životního prostředíWWW
Odpadové hospodářství - Shromažďovací místa nebezpečných odpadů a sběrová místa a sklady odpadů - formulář pro zpracování hlášení WWW
Ohlášení - vodní dílodoc
Ohlášení odstraněníonlinePDF
Ohlášení stavbyonlinePDF
Ochrana přírody a krajiny - Ohlášení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 2 (verze pro tisk MMP)doc
Ochrana přírody a krajiny - Ohlášení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst.4 (verze pro tisk MMP)doc
Ochrana přírody a krajiny - Žádost o odchylný postup pro odchyt, držení či jiné využívání ptáků dle § 5bdoc
Ochrana přírody a krajiny - Žádost o povolení k rozšíření geograficky nepůvodního druhu do krajiny dle § 5 odst. 4 a 5doc
Ochrana přírody a krajiny - Žádost o udělení výjimky ze zákazů u památného stromu dle § 56 odst. 2doc
Ochrana přírody a krajiny - Žádost o vydání souhlasu k ošetření památného stromu dle § 46 odst. 2doc
Ochrana přírody a krajiny - Žádost o vydání závazného stanoviska k zalesnění či odlesnění pozemku nad 0,5 ha dle § 4 odst. 3doc
Ochrana přírody a krajiny - Žádost o závazné stanovisko k zásahu do krajinného rázu dle § 12doc
Ochrana přírody a krajiny - Žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2doc
Ochrana zemědělského půdního fondu - Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fonduonlinedoc
Ochrana zemědělského půdního fondu - Žádost o vydání souhlasu k použití sedimentůdoc
Oznámení o konání shromážděníonline
Oznámení o konání shromáždění (verze pro tisk MMP)PDF
Oznámení o přechodu nájmu bytu se souhlasem se zveřejněním osobních údajůdoc
Oznámení o užívání stavby vodního díladoc
Oznámení o ztrátě, odcizení, zničení ŘP, MŘP, PPZŘonlinePDF
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkouonlineWWW
Oznámení záměruonlinePDF
Oznámení změny údajů o taxametru a žádost o vydání výpisu z evidence vozidel taxislužbydoc
Oznámení změny v užívání stavbyonlinePDF
Plná moconline
Podání na podatelnu úřaduonline
Podnět k pořízení regulačního plánudoc
Podpora zdravotně znevýhodněných občanů - formulář žádosti o poskytnutí finančního darudoc
Prohlášení plátce poplatku za odpad - registraceonlinePDFdoc
Prohlášení plátce poplatku za odpad - změnový formulář registracedoc
Prohlášení účastníka smluvního vztahudoc
Přihláška do výběrového řízení na nájem bytu o podlahové ploše menší než 90 m2 s koeficientem kvality domu nižším než 1, se souhlasem se zveřejněním osobních údajůdoc
Přihláška do výběrového řízení na nájem bytů vizualizovaných v závislosti na výměře podlahové plochy započitatelné pro nájemné bez rozdílu na výši koeficientu kvality domu, se souhlasem se zveřejněním osobních údajůdoc
Přihláška do výběrového řízení na nájem bytu, se souhlasem se zveřejněním osobních údajůdoc
Příloha prohlášení - plná mocPDFdoc
Příloha prohlášení - souhlas se zpracováním osobních údajůPDFdoc
Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajůdoc
Společné oznámení záměruPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu díluPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírněPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírněPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o schválení manipulačního řádu vodního dílaPDF
Vodní hospodářství - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnuPDF
Vodní hospodářství - Žádost o udělení souhlasu dle § 17PDF
Vodní hospodářství - Žádost o vyjádření dle § 18PDF
Vydání mezinárodního řidičského průkazuonlinePDF
Vydání O 2 - označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženoudoc
Vydání O 5 - označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službudoc
Vydání O 7 - parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženoudoc
Vydání občanského průkazu - žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajůWWW
Vydání paměťové karty dílnyPDF
Vydání paměťové karty řidičePDF
Vydání paměťové karty vozidlaPDF
Výdej údajů z evidence obyvatel - Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatelPDF
Výdej údajů z evidence obyvatel a zprostředkování kontaktu - Žádost o zprostředkování kontaktuWWW
Výpis z evidenční karty řidiče a výpis záznamů bodového hodnocení z registru řidičeonlinePDF
Základní informace - pro fyzické osobyPDF
Základní informace - pro právnické osobyPDF
Základní informace - pro SVJPDF
Základní informace - pro vlastníky rekreačních objektůPDF
Zemědělský podnikatel - Žádost při z.č. 252/1997 sb., o zemědělství, v pl. znění, o zápisu do evidence zemědělského podnikateleWWW
Zřízení stanice měření emisí - žádost o udělení oprávnění k měření emisí a vydání osvědčení k provozování stanice měření emisídoc
Zřízení věcného břemene zatěžujícího nemovitost ve vlastnictví města Plzně - souhlas se zpracováním osobních údajůdoc
Zřízení věcného břemene zatěžujícího nemovitost ve vlastnictví města Plzně - žádost o souhlas se zřízením věcného břemenedoc
Žádost na změnu Územního plánu města Plznědoc
Žádost o byt - Bydlení pro seniory (objekt Zábělská 43, Plzeň), se souhlasem se zveřejněním osobních údajůdoc
Žádost o darování movitého majetku z vlastnictví města Plznědoc
Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání pozemní komunikace z důvodu havárie vedení online
Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.online
Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. (verze pro tisk MMP)PDF
Žádost o obnovu nemovité kulturní památkydoc
Žádost o obnovu objektu v památkově chráněném území doc
Žádost o odprodání domu z vlastnictví města Plznědoc
Žádost o odprodání nebytové jednotky z vlastnictví města Plzně doc
Žádost o odprodání ostatního majetku z vlastnictví města Plznědoc
Žádost o odprodání pozemku z vlastnictví města Plznědoc
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o cestovních dokladechWWW
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o občanských průkazechWWW
Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidelonlineWWW
Žádost o povolení k užívání vodních děldoc
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo lesonline
Žádost o povolení předčasného užívání stavbyonlinePDF
Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti nebo pozemní komunikacedoc
Žádost o povolení uzavírky komunikacedoc
Žádost o povolení výroby silničního vozidlaonlineWWW
Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikaceonline
Žádost o přidělení registrační značky na přáníPDF
Žádost o přidělení zvláštní registrační značky trvale manipulačníonlinePDF
Žádost o rezervaci registrační značky na přáníPDF
Žádost o sdělení k investiční akci a vydání závazných stanovisekonlinePDFdoc
Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidlaonlinePDF
Žádost o schválení technické způsobilosti vyrobeného nebo přestavěného vozidlaonlineWWW
Žádost o souhlas k pronájmu bytu – části bytu, se souhlasem se zveřejněním osobních údajůdoc
Žádost o souhlas s dotčením nemovitostí v majetku města Plznědoc
Žádost o souhlas s dotčením nemovitých věcí v majetku města Plznědoc
Žádost o souhlas se zřízením věcného břemenedoc
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (místní komunikace, silnice)doc
Žádost o stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikacidoc
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (místní komunikace, silnice)doc
Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikacidoc
Žádost o stanovisko k projektové dokumentacidoc
Žádost o stavební povoleníonlinePDF
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby Jednotlivých občanů (domácností)doc
Žádost o stavební povolení k vodním dílůmdoc
Žádost o údaje z fondů Archivu města Plznědoc
Žádost o udělení oprávnění řidiče taxislužby doc
Žádost o upuštění od zbytku trestu ZŘMV (Návrh na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti) online
Žádost o vydání kolaudačního souhlasuonlinePDF
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díladoc
Žádost o vydání koordinovaného / koordinovaného závazného / stanoviskaonlinePDF
Žádost o vydání nového dokladu k vozidluonlineWWW
Žádost o vydání průkazu řidiče taxislužbydoc
Žádost o vydání regulačního plánudoc
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemkůPDF
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmuPDF
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavbyonlinePDF
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na územíPDF
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití územíonlinePDF
Žádost o vydání rybářského lístkuPDF
Žádost o vydání společného povoleníonlinePDF
Žádost o vydání tabulky s registrační značkouonlineWWW
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývozonlineWWW
Žádost o vydání závazného stanoviska k zamýšlenému restaurování kulturní památky doc
Žádost o vydání zvláštní registrační značky pro manipulační provozPDF
Žádost o vyjádřeníonlinePDF
Žádost o výpis vysvědčení – potvrzení o studiudoc
Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužbydoc
Žádost o vyřazení vozidla z registru silničních vozidel a zápis zániku silničního vozidlaonlineWWW
Žádost o zápis historického a sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel a uznání testování silničního vozidla - provedení testování historického vozidlaWWW
Žádost o zápis historického a sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel a uznání testování silničního vozidla - přihláška k registraci historického vozidlaWWW
Žádost o zápis historického a sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel a uznání testování silničního vozidla - přihláška k registraci sportovního vozidlaWWW
Žádost o zápis historického a sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel a uznání testování silničního vozidla - uznání testování silničního vozidlaWWW
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidelonlineWWW
Žádost o zápis vozidla do evidence vozidel taxislužbydoc
Žádost o zápis změn ostatních údajů v registru silničních vozidelonlineWWW
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidlaonlineWWW
Žádost o zapůjčení mázhauzu radnice pro výstavudoc
Žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánovanídoc
Žádost o změnu nájemní smlouvy na oba manžele po uzavření sňatku se souhlasem se zpracováním a shromažďováním osobních a citlivých údajůdoc
Žádost o změnu nájemní smlouvy z důvodu trvalého opuštění společné domácnosti společným nájemce nebo rozvodu se souhlasem se zpracováním a shromažďováním osobních a citlivých údajůdoc
Žádost o změnu nájemní smlouvy z důvodu úmrtí společného nájemce se souhlasem se zpracováním a shromažďováním osobních a citlivých údajů obecné změně jednoho z nájemců bytudoc
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení popaltku za komunální odpad e-mailem nebo smsdoc
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení popaltku za komunální odpad e-mailem nebo sms - informacedoc